Cultural Studies

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 37
 • Item
  Театральне мистецтво України у культурному діалозі з країнами Євросоюзу 2014–2023 рр.
  (Рівненський державний гуманітарний університет, 2023) Сендецький, Андрій
  Представлено результати комплексного огляду ролі театру у культурній дипломатії, як складової культурного діалогу, між Україною та деякими країнами Євросоюзу упродовж тривання російсько-української війни з 2014 р. аж до сьогодні. Розглянуто спектр театральних ініціатив (участь у постановках спектаклів, фестивалях, арт-резиденціях, гастролях), які виникають з метою зміцнення міжнародних комунікацій. Окреслено базові тенденції, що впливають на розвиток театру у контексті культурного діалогу, зокрема «культуру пам’яті». Звернено увагу на зростання інтернаціональних театральних фестивалів, особливо у Польщі, Німеччині, країнах Балтії, які є платформою для обміну ідеями та створенням нових творчих спільнот.
 • Item
  Церковні декоративно-обрядові твори українців у цифровій спадщині: мнемонічна функція
  (Національна академія наук України, 2021) Болюк, Олег
  Розглянуто одну із важливих функцій пам’яток церковного мистецтва українців — мнемонічну. Кожен ціннісний артефакт містить комплекс інформативних даних про культуру етносу: вірування, обряд, звичаї, естетику, творчу зайнятість та інші прояви життєдіяльності. Завдяки таким ознакам можна зрозуміти історичні умови виникнення явища у минулому, об’єктивно сприймати його трансформацію у сьогоденні й моделювати розвиток у майбутньому. Вивчити хронотоп мистецького феномену, зокрема церковних декоративно-обрядових творів українців, полегшить цифрова фіксація різнотипної інформації про кожен виявлений артефакт. У процес оцифрування важливим завданням постає залучення творів з приватних збірок. Подано міркування щодо запровадження універсального реєстратора церковно-обрядових виробів. The author focuses on the mnemonic function of Ukrainian churchly art monuments. Each valuable artifact contains a complex of informative data about a national culture: beliefs, rituals, customs, aesthetics, creative employment and other social activities. Owing to these features, it is possible to understand the historical conditions of the evolution of a phenomenon in the past, objectively perceive its transformations in the present and model the development of the nation’s culture in the future. The digital fixation of various information about each discovered artifact will help a researcher to study the chronotope of the artistic phenomenon, in particular the Ukrainians’ churchly decorative and ritual objects. An important task is to involve objects from private collections in the process of digitization. The author shares his opinion about launching a universal registry of churchly and ceremonial objects.