Рухома етнічна спадщина українців: виклики сьогодення.

Date
2021
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Львів: Вид-во «Растр–7».
Abstract

Актуальність дослідження полягає у пошуку особливого місця рухомих пам’яток традиційно-народного мистецтва українців серед локально-етнічної, національної, культурної спадщини. Джерела документалістики з охорони спадщини не дають належної відповіді на це питання. Надати спеціальний статус давнім артефактам ускладнюють узако нені хибні термінологічні визначення. Пропонується дефіні ція традиційно-народної спадщини українців як необхідний етап запровадження незалежного електронного Реєстру етнічних пам’яток. Це уможливить облікувати максимальну кількість рухомих цінних творів музейного фонду України.


The relevance of the study lies in the search for a special place of movable monuments of traditional folk art of Ukrainians among the local-ethnic, national, cultural heritage. Some sources of heritage documentation do not provide a proper answer to this question. Legalized erroneous terminological definitions make it difficult to give special status to ancient artifacts. It is proposed to define the traditional folk heritage of Ukrainians as a necessary stage in the introduction of an independent electronic Register of Ethnic Monuments. This will make it possible to take into account the maximum number of movable valuable works of the museum fund of Ukraine.

Description
Keywords
carving , різьблення , architecture , архітектура , church , церква , декоративно-обрядове мистецтво , decorative and ceremonial art , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2021). Рухома етнічна спадщина українців: виклики сьогодення. In: Герич. В. П. (ред.). Збірник матеріалів засідання Міжнародної реставраційної ради Місця Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО «Дерев’яні церви Карпатського регіону Польщі та України» 15–17 листопада 2021 року (c. 179-192). Львів: Вид-во «Растр–7».
Bolyuk, O. (2021). Moving ethnic heritage of Ukrainians: challenges of today. Proceedings of the meeting of the International Restoration Council of the UNESCO World Heritage Site "Wooden churches of the Carpathian Region of Poland and Ukraine" on November 15-17, 2021. Lviv: Rastr-7, 179-192.