Церковні декоративно-обрядові твори українців у цифровій спадщині: мнемонічна функція

Date
2021
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національна академія наук України
Abstract

Розглянуто одну із важливих функцій пам’яток церковного мистецтва українців — мнемонічну. Кожен ціннісний артефакт містить комплекс інформативних даних про культуру етносу: вірування, обряд, звичаї, естетику, творчу зайнятість та інші прояви життєдіяльності. Завдяки таким ознакам можна зрозуміти історичні умови виникнення явища у минулому, об’єктивно сприймати його трансформацію у сьогоденні й моделювати розвиток у майбутньому. Вивчити хронотоп мистецького феномену, зокрема церковних декоративно-обрядових творів українців, полегшить цифрова фіксація різнотипної інформації про кожен виявлений артефакт. У процес оцифрування важливим завданням постає залучення творів з приватних збірок. Подано міркування щодо запровадження універсального реєстратора церковно-обрядових виробів.

The author focuses on the mnemonic function of Ukrainian churchly art monuments. Each valuable artifact contains a complex of informative data about a national culture: beliefs, rituals, customs, aesthetics, creative employment and other social activities. Owing to these features, it is possible to understand the historical conditions of the evolution of a phenomenon in the past, objectively perceive its transformations in the present and model the development of the nation’s culture in the future. The digital fixation of various information about each discovered artifact will help a researcher to study the chronotope of the artistic phenomenon, in particular the Ukrainians’ churchly decorative and ritual objects. An important task is to involve objects from private collections in the process of digitization. The author shares his opinion about launching a universal registry of churchly and ceremonial objects.

Description
Keywords
Citation
Collections