Дерев’яне обрядово-ужиткове облаштування українських церков ХVI – середини ХХ ст.: розвиток і чинники впливу.

Date
2018
Authors
Болюк, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інститут народознавства Національної академії наук України
Abstract

Розглянуто розвиток дерев’яного облаштування українських церков, традиції виготовлення й розміщення якого частково походять ще від святинь дохристиянських релігій Середземноморського ареалу, з одного боку, та, ймовірно, усталених конструктивних і тектонічних ознак обладнання капищ східнослов’янського політеїзму — з іншого. Проаналізовано зміну оздоблення в церковному обрядово-ужитковому мистецтві українців впродовж XVI — середини ХХ ст., яке синхронно трансформувалось згідно з еволюційними процесами європейського мистецтва загалом та творчого задуму місцевих майстрів зокрема. Зауважено, що суттєвий вплив на розвиток явища мали соціокультурні, конфесійно-релігійні, політико-ідеологічні та інші чинники.


The development of the wooden arrangement of Ukrainian churches is considered, traditions of production and placement of which, in part, originate from the shrines of the pre-Christian religions of the Mediterranean range, on the one hand, and, probably, established structural and tectonic features of the equipment of the churches of the East Slavic polytheism — on the other. The change of decoration in the church ritual and applied art of Ukrainians during the 16th — the middle of the 20th century was analyzed, which was synchronously transformed according to the evolutionary processes of European art in general and the creative idea of local craftsmen in particular. It was noted that socio-cultural, confessional-religious, political-ideological and other factors had a significant impact on the development of the phenomenon.

Description
Keywords
carving , різьблення , church , церква , архітектура , architecture , decorative and ceremonial art , декоративно-обрядове мистецтво , українська церква , ukrainian church
Citation
Болюк, О. (2018). Дерев’яне обрядово-ужиткове облаштування українських церков ХVI – середини ХХ ст.: розвиток і чинники впливу. Народознавчі зошити, 6 (144), 1561-1577.
Bolyuk, O. (2018). Wooden ritual and practical InnerSpace of Ukrainian churches in the XVI – the middle of XX cent.: the development and influence factors. The Ethnology Notebooks, 6 (144). Lviv: National Academy of Sciences of Ukraine and the Ethnology Institute of NAS of Ukraine, 1561–1577.